Dekorian Home

verified_user
Jeździecka 19
53-032 Wrocław, Polska
Poproś o informacje

Firmy podobne do Dekorian Home

Gotowepodklucz.pl Wrocław
ul. Skrajna 8a, Wrocław
Domy pod klucz mieszkania pod klucz. Gotowe domy i mieszkania pod klucz we Wroc…
Mebloscenka Marek Dziewanowski Wrocław
Motylkowa 60, Wrocław
Moda błyskawicznie się zmienia a wraz z nią, muszą zdążyć zarówno projektanci m…
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Wrocław
ul. Tęczowa 25 , Wrocław
WyposaĹźenie sklepĂłw Meble sklepowe urzÄ dzenia chłodnicze
Nidia Wrocław
Stanisławowska 52/3, Wrocław
Nidia Infinite Design to studio projektowe specjalizujące się w projektach wnęt…

Dekorian Home Informacje o firmie

Ogólne informacje

Branżą, w której działa Dekorian Home jest usługi wyposażenia wnętrz. Krajem, w którym znajduje się Dekorian Home, jest Polska, natomiast siedziba firmy znajduje się w Wrocław.

Niestety nie posiadamy szczegółowych informacji o ofercie firmy i produktach, dlatego sugerujemy wysłanie zapytania o informacje lub skontaktowanie się telefonicznie: 717159111

Możesz odwiedzić siedzibę firmy Dekorian Home. Jeśli chcesz do niej dotrzeć, kieruj się do adresu: Jeździecka 19, 53-032 Wrocław, Polska.

Użyj współrzędnych geograficznych lokalizacji firmy: 51,06209, 16,99420, aby łatwo dotrzeć do podanego adresu za pomocą nawigacji GPS.

Firma oferuje

Oczy­wi­stym fak­tem jest, że w duecie z prze­my­śla­nymi posadz­kami czy podło­gami warto zadbać o odpo­wied­nie wykoń­cze­nie i deko­ra­cje ścian. Salon pro­jek­to­wa­nia wnętrz we Wro­cła­wiu przy ul. Jeździec­kiej ofe­ruje także wiele wzo­rów tapet czy kolo­rów farb oraz roz­wią­zań tyn­ków ozdob­nych. Pro­jek­tu­jąc wnę­trze mogą Pań­stwo wybrać rów­nież ele­menty oświe­tle­nia, a to wszystko w naszym salo­nie deko­ra­cji wnętrz we Wro­cła­wiu.

Nasza gale­ria aran­ża­cji i deko­ra­cji wnętrz we Wro­cła­wiu, przy ul. Jeździec­kiej od samego początku współ­pra­cuje z naj­lep­szymi świa­to­wymi pro­jek­tan­tami i pro­du­cen­tami, m.in. Gla­mora, Epic Car­pet, Nobi­floor, Farby Para, Deko­luce czy Metro­po­lis. Jako Deko­rian Home ofe­rujemy nie tylko inspi­ra­cje, ale przede wszyst­kim gotowe roz­wią­za­nia i mate­riały, dzięki któ­rym urzą­dzą Pań­stwo ory­gi­nalne wnę­trza wła­snych skle­pów, hoteli, restau­ra­cji oraz innych obiek­tów, także o cha­rak­te­rze nie­ko­mer­cyj­nym. Odwie­dza­jąc nasz salon przy ul. Jeździec­kiej 19 we Wro­cła­wiu koniecz­nie muszą Pań­stwo zwró­cić uwagę na wystrój wnę­trza, który jest dosko­na­łym połą­cze­niem ele­gan­cji w pro­jek­to­wa­niu wnętrz, a także desi­gner­skim i nowo­cze­snym zna­le­zie­niem rów­no­wagi pomię­dzy luk­su­sem, a nowymi tren­dami w świe­cie wypo­sa­że­nia wnętrz.

Nasze dłu­go­let­nie doświad­cze­nie i nawią­zane kon­takty z naj­lep­szymi pro­jek­tan­tami wnętrz na rynku i świe­cie zaowo­co­wało ofertą bez­płat­nej wyceny oraz zapo­zna­nia się z naszą kom­pletną ofertą w salo­nie aranżacji wnętrz we Wro­cła­wiu. W trak­cie wizyty dowie­dzą się Pań­stwo jakie trendy i inspi­ra­cje warto zasto­so­wać np. w restau­ra­cjach, a także w hote­lach i obiek­tach nie­ko­mer­cyj­nych. Warto odwie­dzić nasz salon pro­jek­to­wa­nia wnętrz we Wro­cła­wiu przy ul. Jeździec­kiej 19, aby prze­ko­nać się jak może wyglą­dać prze­strzeń w Pań­stwa domach czy bizne­sach.

Jeździecka 19 Wrocław

Godziny otwarcia
Poniedziałek:
8:00 - 18:00
Wtorek:
8:00 - 18:00
Środa:
8:00 - 18:00
Czwartek:
8:00 - 18:00
Piątek:
8:00 - 18:00
Sobota:
10:00 - 14:00
Numery telefonów
Strony
Forma aktywności
Import, Export, Hurt, Detal, Usługi, Usługi dla biznesu
Kategorie
usługi wyposażenia wnętrz sklep sklep z dywanami
Słowa kluczowe
farby, lakiery, narzędzia

Dekorian Home Opinie i oceny

Jak oceniasz tę firmę?

Podobna strona dla Twojej firmy? Upewnij się, że każdy może znaleźć Ciebie i Twoją ofertę. Stwórz dedykowaną stronę firmową w platformie Yellow Pages - to prostsze niż myślisz!
Dodaj swoją firmę