Regulamin serwisu YellowPages.pl

1. Informacje ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu YellowPages.pl prowadzonego przez YP MEDIA LTD z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania, 590 Kingston Road zarejestrowaną w krajowym rejestrze spółek Anglii i Walii pod numerem 9656306 zwanego dalej YP.

1.2. Kontakt z Biurem Obsługi Klienta Sklepu Internetowego można nawiązać przez formularz kontaktowy

1.3. Obsługą zamówień usług płatnych dla podmiotów z Polski zajmuje się Agencja Marketingowa Bitdom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zwaną dalej Dystrybutorem, poprzez stonę internetową panel.yp.pl lub poprzez konto administracyjne. Złożenie zamówienia w panelu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Definicje

Użytym w dalszej części Regulaminu terminom nadano następujące znaczenie:

a) Umowa Sprzedaży – umowa zawarta przez YP MEDIA LTD z klientem serwisu YellowPages.pl, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie;

b) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy ustawy przyznają zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

c) Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego;

d) Rejestracja – wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego znajdującego się na Stronie Internetowej poprzez podanie wymaganych danych osobowych oraz ustalonych przez niego: Loginu i Hasła. Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz z akceptacją warunków sprzedaży;

e) Panel - strona uzmożliwiająca dokonywanie zamówien usług wirtulanych oferowanych przez serwis.

f) Sprzedawca - YP MEDIA LTD z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania, 590 Kingston Road zarejestrowaną w krajowym rejestrze spółek Anglii i Walii pod numerem 9656306, oferujący swoje usługi przez Dystrybutora

g) Bazy Danych – Zestaw informacji o firmie lub innych podmiotach sprzedawany w postaci 1 rekordu lub zestawu rekordów

h) Wizytówka Firmy – wpis firmy w serwisie YellowPages.pl

3. Cena i przedmiot transakcji

3.1. Przedmiotem transakcji są usługi oferowane przez serwis YellowPages.pl lub przez partnerów serisu zamawiane na stronie zabezpieczonej połączeniem szyfrowanym ssl panel.yp.pl Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego podawane są w polskiej walucie (PLN) i są cenami netto. Podane ceny usług są wiążące na chwilę składania zamówienia przez Klienta.

3.2. Zestawienia usług i ceny podane na stronie Panelu nie są ofertą w świetle przepisów Kodeksu cywilnego lub handlowego

3.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny oferowanych usług, wprowadzania oraz ich wycofania, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdej chwili. Zmiany w ofercie obowiązują Klientów składających zamówienia po opublikowaniu zmian na stronie internetowej Panel.

4. Składanie zamówienia

4.1. Wystawienie usług w Panelu stanowi zaproszenie do składania ofert. Złożenie zamówienia przez Klienta w sposób określony w niniejszym Regulaminie stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

4.2. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę Panel przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

4.3. Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach 8:30-15:30.

4.4. Aby skorzystać z oferty usług serwisu YellowPages.pl należy wejść na stronę Panel wybrać określoną usługe za pomocą przycisku „zamawiam” lub „kup teraz”.

4.5. Po odznaczeniu wybranej usługi, celem złożenia zamówienia, należy dokonać rejestracji Klienta. Rejestracja jest bezpłatna i odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie Panelu. Rejestracji mogą dokonać wyłącznie Klienci będący przedsiębiorcami celem nabycia Usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

4.6. Podczas rejestracji należy podać poprawne i prawdziwe dane, w przeciwnym wypadku zamówienie może być nie zrealizowane. Należy również zaakceptować warunki współpracy, co jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

4.7. Następnie należy ustalić login i hasło, co jest niezbędne do dokonania zakupu w Panelu.

4.8. Po odznaczeniu wybranego Produktu oraz podaniu wymaganych danych przez Klienta na stronie internetowej Sklepu zostanie wyświetlone podsumowanie zamówienia oraz dwie możliwe formy zapłaty do wyboru:

a) Płatność : PayU, Tpay.pl, PayPal, Przelew Bankowy

Zapłata za nabyte usługi lub reklamę może nastąpić w formie: przelewu elektronicznego za pośrednictwem serwisu PayU, Tpay, PayPal zgodnie z regulaminem tych serwisów lub za pośrednictwem przelewu bankowego

b) Płatność przelewem

Przy płatności w tym trybie na adres e-mail podany przez Klienta przy rejestracji zostaje wysłana faktura pro-forma z siedmiodniowym terminem płatności.

c) Płatność cykliczna
Klient zawierając umowę ze Sprzedawcą, Dystrybutorem oraz wybierając określoną usługę wyraża zgodę na cykliczne, co miesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości opłaty za usługe. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu. Klient w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token , umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Sprzedawcy.
Aby zrezygnować z płatności cyklicznych zaloguj się na swojej konto, przejdź do usługi z której chcesz zrezygnować i kliknij przycisk "Zrezygnuj" w lewym bocznym menu.

4.9. Zamówienie potwierdzane jest przez Sprzedawcę pocztą elektroniczną w ciągu 48 godzin roboczych na adres – mail Klienta podany w formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z przyczyn leżących po stronie Klienta (np. błędny adres e-mail), zamówienie jest anulowane. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę w formie e-mailowej.

5. Realizacja zamówienia

5.1. Realizacja zamówienia następuje w dni robocze, do 48 h od momentu zaksięgowania płatności na rachunku Dystrybutora.

5.2. Aktywacja wizytówek premium i reklam firm następuje w serwisie YellowPages.PL

5.3. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w razie braku zapłaty w terminie okresowym w ust. 1, o czym Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną w terminie 7 dni licząc od dnia upływu terminu płatności.

5.4. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronach sklepu, polegających na błędnych informacjach o cenach lub stanie usług, jak i również w sytuacjach wzbudzających wątpliwość autentyczności danych podanych przez Klienta w trakcie procesu rejestracji i zamawiania.

5.5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.

5.6. Klient dokonując zakupu może wyrazić zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej.

a) Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur przez Dystrybutora w formie elektronicznej.

b) Dystrybutor wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści.

c) Formatem faktury w formie elektronicznej jest PDF (Portable Document Format).

d) Klient ma prawo wycofać zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej, w następstwie czego Dystrybutor traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur do Klienta drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu akceptacji.

6. Reklamacje

6.1. Ewentualne reklamacje dotyczące produktów lub usług należy zgłaszać w terminie do 14 dni od dnia dostępu do produktu lub usługi poprzez drogę poczty elektronicznej na adres: support@yp.pl lub drogą pisemną.

6.2. Zgłaszając reklamację należy podać dane Klienta oraz numer zamówienia i faktury

7. Ochrona danych osobowych

W wyniku złożenia zamówienia i wyrażenia zgody przez Klienta Sprzedawca i Dystrybutor uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w celu wykonania zawartej umowy z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w w stosownych ustawach. Administratorem danych osobowych Klientów Panelu jest Sprzedawca. Sprzedawca nie udostępnia danych osobowych Klientów podmiotom trzecim w celach ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingu. Każdy Klient po zarejestrowaniu ma wgląd do swoich danych i może je zmieniać lub poprawiać. Podanie przez Klienta danych osobowych niezbędnych do wykonania Umowy sprzedaży i właściwego jej udokumentowania jest obowiązkowe.

8. Rozwiązanie umowy

8.1 Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z okresem wypowiedzenia liczonym na koniec miesiąca kalendarzowego z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

8.2 Usługodawca, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji, przy czym rozwiązanie umowy następuje z upływem ostatniego dnia w miesiącu, w którym umowa została wypowiedziana.

8.3 Użytkownik, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Usługodawcy stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej Usługodawcy, przy czym rozwiązanie umowy następuje z upływem ostatniego dnia w miesiącu, w którym umowa została wypowiedziana.

8.4 W przypadku rozwiązania się umowy strony nie są zobowiązane do jakichkolwiek świadczeń względem siebie.

8.5 Umowa rozwiązuje się także automatycznie w przypadku nie opłacenia przez użytkownika opłaty abonamentowej po okresie testowym

9. Postanowienia końcowe

9.1 Sprzedawca i dystrybutor zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów oferowanych na stronie Panel. Zmiana cen nie dotyczy zamówień, które posiadają status „w realizacji”. Sprzedający może w każdej chwili wycofać dany Produkt z oferty bez podawania przyczyny.

9.2 Sprzedawaca zastrzega sobie prawo do zmiany swojej oferty oraz treści niniejszego Regulaminu.

9.3 Sklep ma prawo do przeprowadzania czasowych promocji usług i kierowania ich do określonej grupy użytkowników.

9.4 Termin i data rozpoczęcia i zakończenia promocji, ustalane są każdorazowo przez Sprzedawcę i mogą ulegać zmianie.

9.5 Regulamin w zmienionym brzmieniu stosuje się w stosunku do zamówień złożonych po opublikowaniu zmian.

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".