PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE DAROL NAZWA SKRÓCONA: DAROL

verified_user
MIGDAŁOWCÓW 6 lok. 1
40-750 Katowice, Polska
Poproś o informacje

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE DAROL NAZWA SKRÓCONA: DAROL Informacje o firmie

Ogólne informacje

Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową. Leśnictwo i pozyskiwanie drewna. Leśnictwo i pozyskiwanie drewna. Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń. Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń. Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Roboty budowlane specjalistyczne. Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich. Wykonywanie instalacji elektrycznych. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych. Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych. Tynkowanie. Zakładanie stolarki budowlanej. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian. Roboty budowlane specjalistyczne. Roboty budowlane specjalistyczne. Roboty budowlane specjalistyczne. Roboty budowlane specjalistyczne. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami. Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami. Działalność usługowa wspomagająca transport. Pozostała działalność pocztowa  i kurierska. Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne. Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne. Działalność usługowa związana z wyżywieniem. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków. Działalność wydawnicza. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej. Działalność fotograficzna. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana. Sprzątanie obiektów. Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni. Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej. Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą. Działalność związana z pakowaniem. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej. Edukacja. Działalność wspomagająca edukację. Opieka zdrowotna. Opieka zdrowotna. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej.

MIGDAŁOWCÓW 6 lok. 1 Katowice

Forma prawna
Prywatny zakład
NIP
7381125416
Regon
241883955