FUNDACJA ZDROWA ZIEMIA

verified_user
393 polubień
ul. Szczęśliwa 44
43-300 Bielsko-Biała, Polska
Poproś o informacje

Firmy podobne do FUNDACJA ZDROWA ZIEMIA

Integracja online dla firm Bielsko-Biała
Dunikowskiego 10, Bielsko-Biała
Świadczymy usługi z zakresu kompleksowej organizacji eventów online. W tym inte…
Wyjazdy integracyjne | Team building | Szkolenia outdoor Bielsko-Biała
Xawerego Dunikowskiego, Bielsko-Biała
Jako agencja eventowa organizujemy wyjazdy integracyjne dla firm, gry team buil…
Organizacja urodzin - Hevent Grupa Eventowa Bielsko-Biała
Siewna 9/43, Bielsko-Biała
Przyjęcie urodzinowe bez motywu przewodniego czy atrakcji, spędzone nawet w naj…
Hevent - organizacja imprez Bielsko-Biała
ul. 1-go Maja 8 , Bielsko-Biała
Tak szerokie spektrum działania możliwe jest dzięki grupie zatrudnionych specja…

FUNDACJA ZDROWA ZIEMIA Informacje o firmie

Ogólne informacje

Fundacja Zdrowa Ziemia jest organizacja non profit, to znaczy, że cały dochód przeznaczany jest na cele statutowe fundacji.

Celem fundacji jest utworzenie samowystarczalnego integracyjnego miasteczka, opartego o zasady moralne i etyczne. Dlatego w wiosce będzie obowiązywał wegetariański styl życia wynikający z poszanowania wszelkich form życia, w tym przyrody, która nas otacza. Do budowy ekowioski będą brane pod uwagę przede wszystkim ekologiczne materiały w taki sposób, aby zabrać matce ziemi jak najmniej przestrzeni. Każdy domek czy mieszkanie będzie samo wystarczalne pod względem energetycznym, cieplnym i zaopatrzenia w wodę. Głównymi zajęciami mieszkańców będzie praca w ośrodkach Fundacji. Ponadto mieszkańcy będą mogli poświęcać się w wolnym czasie rozwijaniem swoich zainteresowań oraz hobby. Fundacja będzie starać się pomóc w realizacji tych aktywności w ramach swoich możliwości.

Zgodnie ze statutem fundacja ma na celu:

§ 4.

1. Fundacja jest nienastawioną na zysk organizacją pozarządową realizującą zadania sfery pożytku publicznego związane z promowaniem wartości otwartości, praw człowieka, wielokulturowości oraz tolerancji i ochrony środowiska.

2. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

§ 5.

Celami Fundacji są:

1. Ufundowanie samowystarczalnego ośrodka ekologicznego wspierającego społeczeństwo w szczególności:

· Osoby po długotrwałym pobycie w szpitalach psychiatrycznych
· Osoby starsze
· Osoby niepełnosprawne
· Osoby wykluczone ze społeczeństwa
· Matki samotnie wychowujące dzieci
· Sieroty

2. Powoływania i wspieranie działalności gospodarczych mających na celu pomoc w realizacji celów fundacji
3. Promowanie wizji lepszej przyszłości opartej na zrozumieniu oraz prawidłowemu wykorzystaniu surowców.
4. Propagowanie agroturystyki przy wykorzystaniu technologii ekologicznej.
5.Wspieranie finansowe oraz merytoryczne przy samo zatrudnieniu osób wymienionych w punkcie 1 w zakresie działalności fundacji.
6.Wykup ziemi pod zalesienie oraz ochrona roślin i zwierząt.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Działalność edukacyjną:

a) upowszechnianie wiedzy o innych kulturach i tradycjach oraz filozofii
b) edukację społeczną i rozwojową oraz promocję edukacji humanitarnej.
c) edukacji naukowej
d) wymianę doświadczeń społeczności i organizacji polskich i innych krajów
e) organizowanie spotkań informacyjno-edukacyjnych ofiarodawców Fundacji z jej współpracownikami
f) szkolenia i działalność informacyjną prowadzoną za pomocą różnych środków przekazu
g) przeprowadzanie kampanii społeczno-informacyjnych
h) informowanie o nowych ekologicznych technologiach

2. Działalność wydawniczą

a) wydawanie materiałów informacyjnych we wszelkich dostępnych środkach przekazu.
b) organizowanie i fundowanie stypendiów oraz nagród dla osób realizujących cele Fundacji.
c) nieodpłatne organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów oraz szkoleń, których cel oraz tematyka jest zgodna z celami Fundacji.
d) inicjowanie oraz aktywizację współpracy oraz kontaktów z polskimi i zagranicznymi instytucjami, których działalność związana jest z celami fundacji
e) prowadzenie nieodpłatnej działalności wydawniczej w zakresie odpowiadającym celom Fundacji,
f) zlecanie opracowania prac badawczych, w tym badań opinii publicznej, dotyczących rozwiązań i przedsięwzięć związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego

3. Współpracę z władzami samorządowymi i rządowymi oraz polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

§ 6.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbliżoną z jej celami.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Fundacja Zdrowa Ziemia może w ramach swojej aktywności wspierać swoich podopiecznych i mieszkańców w następujących działalnośćiach zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

01.27.Z Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów
01.28.Z Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych
01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich
01.30.Z Rozmnażanie roślin
01.50.Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
01.64.Z Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
02.20.Z Pozyskiwanie drewna
02.30.Z Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna
02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem
10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw
10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
10.4 Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
10.42.Z Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
10.51.Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów
10.6 Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych
10.61.Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
10.62.Z Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych
10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
10.72.Z Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
10.73.Z Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
10.81.Z Produkcja cukru
10.82.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
10.83.Z Przetwórstwo herbaty i kawy
10.84.Z Produkcja przypraw
10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
11.02.Z Produkcja win gronowych
11.05.Z Produkcja piwa
13.10.B Produkcja przędzy wełnianej
13.20.B Produkcja tkanin wełnianych
13.93.Z Produkcja dywanów i chodników
13.95.Z Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
14.14.Z Produkcja bielizny
14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych
16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych
16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
18.12.Z Pozostałe drukowanie
20.15.Z Produkcja nawozów i związków azotowych
20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
28.4 Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych
35.1 Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną
36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
41.2 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
46.22.Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.8 Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach
47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
58.11.Z Wydawanie książek
58.13.Z Wydawanie gazet
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
63.12.Z Działalność portali internetowych
63.91.Z Działalność agencji informacyjnych
63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
71.11.Z Działalność w zakresie architektury
71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności
71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
73.1 Reklama
73.11.Z Działalność agencji reklamowych
73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
84.12.Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych
84.13.Z Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
84.21.Z Sprawy zagraniczne
85.10.Z Wychowanie przedszkolne
85.20.Z Szkoły podstawowe
85.31.A Gimnazja
85.31.B Licea ogólnokształcące
85.31.C Licea profilowane
85.32.A Technika
85.32.B Zasadnicze szkoły zawodowe
85.32.C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy
85.5 Pozaszkolne formy edukacji
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.59.A Nauka języków obcych
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
86.21.Z Praktyka lekarska ogólna
86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych
86.90.D Działalność paramedyczna
86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
91.01.A Działalność bibliotek
91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody
93.1 Działalność związana ze sportem
93.11.Z Działalność obiektów sportowych
93.12.Z Działalność klubów sportowych
93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
93.2 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna
94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych
94.91.Z Działalność organizacji religijnych
94.92.Z Działalność organizacji politycznych
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

ul. Szczęśliwa 44 Bielsko-Biała

Numery telefonów
Strony
Konta społecznościowe
facebook
NIP
9372651589
Regon
241980670
Słowa kluczowe
Organizacja, Organizacja społeczna, Usługa publiczna i urzędowa

FUNDACJA ZDROWA ZIEMIA Opinie i oceny

Jak oceniasz tę firmę?

Czy jesteś właścicielem tej firmy? Jeśli tak, nie trać okazji na aktualizację profilu firmy, dodawanie produktów, ofert i wyższą pozycję w wyszukiwarkach.

Podobna strona dla Twojej firmy? Upewnij się, że każdy może znaleźć Ciebie i Twoją ofertę. Stwórz dedykowaną stronę firmową w platformie Yellow Pages - to prostsze niż myślisz!
Dodaj swoją firmę