Terapia Bowena Osteopatia Izabela W. Ocean

verified_user
Bocheńskiego 38a
40-859 Katowice, Polska
Poproś o informacje

Terapia Bowena Osteopatia Izabela W. Ocean Informacje o firmie

Ogólne informacje

Tech­nika Bowena to forma neuro-mięśniowego prze­pro­gra­mo­wa­nia – bez mani­pu­la­cji sta­wami i kośćmi oraz bez agre­syw­nej sty­mu­la­cji mię­śni—na tech­nikę tera­peu­tyczną Bowena skła­dają się deli­katne ruchy “prze­ro­lo­wy­wa­nia” struk­tur mięśniowo-powięziowych. Pomię­dzy każdą sesją ruchów nastę­puje konieczna kil­ku­mi­nu­towa prze­rwa potrzebna, dla prze­two­rze­nia bodź­ców przez układ ner­wo­wych i sieć powięzi, w cza­sie któ­rej pacjent odpoczywa. Pierw­szym zauwa­żal­nym efek­tem jest osią­gnię­cie przez osobę pod­daną tera­pii stanu głę­bo­kiego odprę­że­nia. Czę­sto już po pierw­szym zabiegu odczu­walna jest poprawa kon­dy­cji fizycz­nej i psy­chicz­nej. Sesje tera­peu­tyczne trwa­jące ok. 40 min, zaleca się powta­rzać w odstę­pach siedmiodniowych. Przy­kła­dowe dole­gli­wo­ści, w któ­rych Tech­nika Bowena daje bar­dzo dobre rezul­taty to: Bóle ple­ców, rwa kulszowa Pro­blemy oddechowe Kon­tu­zje spor­towe—zobacz: Sport Bowen Pro­blemy sta­wowe—z bar­kiem, kola­nem, bio­drem, łokciem, nad­garst­kiem, sta­wem skokowym Bóle głowy Bez­płod­ność Zabu­rze­nia tra­wie­nia, wzdęcia Bie­gunki, zaparcia Stres Aler­gie Pro­blemy ze sta­wem skroniowo-żuchwowym Pro­blemy z nerkami Chro­niczne zmęczenie Mózgowe pora­że­nie dziecięce Nie­po­kój Kolki u nie­mow­ląt—zobacz: Baby Bowen Bez­sen­ność Zabu­rze­nia hormonalne Dole­gli­wo­ści cią­żowe—zobacz: Bowen w ciąży I inne…

Bocheńskiego 38a Katowice

Godziny otwarcia
Poniedziałek:
09:00 - 18:00
Wtorek:
09:00 - 18:00
Środa:
09:00 - 18:00
Czwartek:
09:00 - 18:00
Piątek:
09:00 - 18:00
Numery telefonów
Strony
Konta społecznościowe
facebook
Kategorie
fizjoterapeuta osteopata refleksolog
Słowa kluczowe
bowen, osteopatia, osteopata, fizjojoga

Terapia Bowena Osteopatia Izabela W. Ocean Opinie i oceny

Jak oceniasz tę firmę?