KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT

verified_user
249 polubień
ul. Kpt. Pilota Franciszka Żwirki 6,
90-450 Łódź , Polska
Poproś o informacje

KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT Informacje o firmie

Ogólne informacje

Jesteśmy zespołem wykwalifikowanych prawników, wyspecjalizowanych w określonych dziedzinach prawa, współpracujących z kancelariami na terenie całej Polski. Gwarantujemy wysoki poziom usług prawnych, który pozwoli nam w sposób profesjonalny i rzetelny zadbać o Państwa interesy. Świadczymy pomoc prawną w formie porad, opinii prawnych, przygotowywania pism procesowych, prowadzenia stałej obsługi firm, reprezentacji przed sądami, urzędami i innymi instytucjami, sądowego i pozasądowego rozstrzygania sporów w drodze negocjacji i mediacji, a także w postaci e-porad. Wszelkie czynności notarialne dokonywane są w języku polskim i mają charakter dokumentu urzędowego. Jednak dokumenty te mogą być przygotowane w języku obcym wskazanym przez strony.Czynności notarialne w szczególnych okolicznościach mogą być wykonywane również poza kancelarią.Należy pamiętać, aby wszystkie dokumenty dostarczone do kancelarii były oryginałami oraz przy zawieraniu umowy przez pełnomocnika konieczny jest oryginał pełnomocnictwa.Czynności notarialne: Akt poświadczenia dziedziczenia.Dokument stwierdzający nabycie spadku przez spadkobierców.Darowizna.Na mocy tej umowy darczyńca zobowiązuje się do jednostronnego bezpłatnego świadczenia kosztem swojego majątku na rzecz obdarowanego, przy równoczesnym braku nałożenia na niego obowiązku świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę.Depozyt notarialny.Notariusz przyjmuje na przechowanie papiery wartościowe lub pieniądze w walucie polskiej lub obcej.Doręczenia oświadczeń.Na żądanie jednej ze stron notariusz może doręczyć stronie przeciwnej pisemnego oświadczenia mogącego rodzić skutki prawne.Dział spadku.Umowa o dział spadku służy sprawiedliwemu rozdzieleniu majątku między spadkobiercami.Fundacja.Fundacja jest organizacja pozarządową powołana przez fundatora nienastawioną na zysk działającą w oparciu o dokument, określający nazwę organizacji, jej cele, wewnętrzną strukturę itp. oraz jest rejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.Hipoteka.Jest to ograniczone prawo rzeczowe ustanowione na nieruchomość w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności.Intercyza.Jest to umowa zawierana pomiędzy małżonkami lub osobami zamierzającymi wstąpić w związek małżeński, mówiąca o rozdzielności majątkowej.Umowy kupna/sprzedaży.Oryginał umowy sprzedaży podpisany przez strony pozostanie u notariusza, a kupujący i sprzedający otrzymają po jednym wypisie.Służebność.Wyróżniamy tu służebność gruntową, służebność przesyłu na rzecz przedsiębiorcy lub służebność osobistą na rzecz osoby fizycznej.Testament.Notariusz przekazuje testament do Notarialnego Rejestru Testamentów dzięki czemu nie zaginie on i zostanie wydany spadkobiercom w określonym czasie.Umowa deweloperskaNa podstawie tej umowy deweloper zobowiązuje się do ustanowienia lub przeniesienia na nabywcę po zakończeniu przedsięwzięcia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub gruntu zabudowanego domem jednorodzinnym.Umowa dożywociaNa mocy tej umowy jedna ze stron w zamian za przeniesienie na jej rzecz własności nieruchomości zobowiązuje się zapewnić zbywającemu dożywotnie utrzymanie.Umowa o zrzeczeniu się dziedziczenia.Inaczej mówiąc jest to odrzucenie przez przyszłego ustawowego spadkobiercę spadku.Umowa przedwstępna.Podczas podpisania tej umowy strony zobowiązują się, że w przyszłości dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży praw własności.Ustanowienie odrębnej własności lokalu.Użyczenie.Zamiana.Zgoda małżonka na dokonanie czynności prawnej. Kancelaria prawna Macieja Krakowińskiego w Łodzi prowadzi usługi z zakresu porad prawnych prowadzenia spraw sądowych oraz opiniowania i pomocy prawnej. Kancelaria adwokacka Maciej Krakowiński: usługi prawne- Łódź

ul. Kpt. Pilota Franciszka Żwirki 6, Łódź

Numery telefonów
Strony
Konta społecznościowe
facebook google-plus
NIP
7282426184
Regon
100574790
Słowa kluczowe
Prawnik i firma prawnicza, pomoc prawna, porady prawne, kancelaria adwokacka, kancelaria prawna, prawnik, adwokat, sprawy karne, sprawy cywilne, sprawy rodzinne, sprawy gospodarcze, audyt prawny, obsługa prawna, stała obsługa prawna, adwokat rozwód, odszkodowanie, wypadek, doradztwo prawne, odszkodowanie za słupy, odszkodowanie za linie energetyczne, odszkodowanie za bezumowne korzystanie, unieważnienie testamentu, ustalenie płci, polisa posagowa, sporządzanie umów, zasiedzenie, e porada, porada online, rozwód, separacja, alimenty, rozwody, ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie macierzyństwa, zaprzeczenie macierzyństwa, zakażenie żółtaczką, gronkowcem, błąd w sztuce lekarskiej notariusz, kancelaria notarialna, umowy notarialne, akt notarialny, spisywanie protokołów, umowy spadkowe, testamenty, dokumenty notarialne, darowizna, grunty, pełnomocnictwo, podział spadku, przyjęcie spadku, spadki, sporządzanie odpisów, spółki, testament notarialny, umowa nieruchomości, przeniesienie własności, protokoły, poświadczenie dziedziczenia, akt poświadczenia dziedziczenia, protokół dziedziczenia, spadek notariusz, odrzucenie spadku, przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, hipoteka, darowizna notariusz, darowizna nieruchomości, nieruchomości notariusz, depozyt notarialny, dobrowolne poddanie egzekucji, doręczenie oświadczeń, akt fundacyjny, założenie fundacji, ustanowienie hipoteki, intercyza, zawarcie intercyzy, umowa majątkowa małżeńska, rozszerzenie wspólności majątkowej, zniesienie współwłasności, poświadczenia podpisu, poświadczenie własnoręczności podpisów, poświadczenie kopii, poświadczenie dokumentu, protest weksla, protest czeku, depozytornia notarialna, protokoły spółek, fundacja notariusz, ustanowienie hipoteki notariusz, sprzedaż działki notariusz, sprzedaż nieruchomości notariusz, sprzedaż mieszkania notariusz, kupno działki notariusz, kupno lokalu notariusz, kupno mieszkania notariusz, umowa o zrzeczenie się dziedziczenia, umowa przedwstępna, tani notariusz, dobry notariusz, projekty aktów, projekty oświadczeń, sporządzanie protokołów, protokoły zgromadzeń wspólników spółek, przyjmowanie na przechowanie pieniądzy, przyjmowanie na przechowanie papirów wartościowych, przyjmowanie na przechowanie dokumentów, notarialność, umowy o podział majątku wspólnego, umowy spółki, przechowywanie rzeczy wartościowych, oświadczenia o przyjęciu lub odrzucenia spadku, osoba zaufania publicznego, Umowa zbycia lokalu stanowiącego odrębną nieruchom, Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa dPokaż więcej